Przejdź do treści

Regulamin

Zamówienia i płatności

 1. Właścicielką sklepu (dalej zwana Sprzedawcą) jest Beata Konarska.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem Sklepu lub za pośrednictwem wskazanego adresu poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 3. Klientem uprawnionym do składania zamówienia na Pracę jest Klient:
  1. posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu;
  2. nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania lub poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem wskazanego adresu poczty elektronicznej Sprzedawcy w drodze indywidualnych negocjacji ze Sprzedawcą.
 4. Klient uzyskuje status zarejestrowanego użytkownika Sklepu po:
  1. wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła);
  2. dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.
 5. Zamówienie na Pracę składane jest za pośrednictwem Sklepu. W przypadku zamówień Prac o innych parametrach technicznych, niż te podane w Sklepie, zamówienie jest składane za pośrednictwem wskazanego adresu poczty elektronicznej Sprzedawcy. Oprawa Pracy i sposób jej wykonania musi zostać każdorazowo uzgodniona i zaakceptowana przez Sprzedawcę.
 6. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie danej Pracy do Koszyka, po uprzednim wyborze parametrów Pracy, przez wybór przycisku – „Dodaj do koszyka”. Po skompletowaniu zamówienia, Klient potwierdza złożenie zamówienia przez wybór przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”, a następnie potwierdza adres dostawy i wybiera sposób doręczenia zamówionej Pracy. Po dokonaniu tych czynności Klient wybiera sposób zapłaty za złożone zamówienie i przenoszony jest na stronę operatora płatności, za pośrednictwem którego dokonuje zapłaty ceny zamówienia. Po dokonaniu zapłaty, Klient otrzymuje komunikat ze Sklepu o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie w sposób analogiczny do tego, w jaki czyni to Klient będący zarejestrowany użytkownikiem, przy czym przed dokonaniem płatności, musi każdorazowo podać dane niezbędne do zrealizowania zamówienia. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem wskazanego adresu poczty elektronicznej Sprzedawcy, Klient składa zamówienie podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym parametry zamawianej Pracy.
 7. Złożenie zamówienia na Pracę możliwe jest po podaniu przez Klienta danych osobowych i Adresu dostawy, niezbędnych do realizacji i dostawy zamówionej Pracy. W przypadku Klienta posiadającego status zarejestrowanego użytkownika Sklepu dokonywane jest jeden raz w procesie rejestracji, w przypadku pozostałych Klientów dane te muszą zostać podane każdorazowo przy składaniu zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na wykorzystywanie danych osobowych podanych w zamówieniu w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia, zgodnie z regulaminem Sklepu.
 8. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży Pracy.
 9. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na stronie internetowej informację z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu zamówienia przez Sprzedawcę.
 10. Sprzedaż Prac jest prowadzona na terytorium Polski i za granicą.
 11. Ceny Prac podane w Sklepie są wyrażone są w polskich złotych lub w euro w zależności od wybranej przez Klienta wersji językowej strony. Podane ceny są cenami brutto. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT.
 12. Zamówienia składane przez Klienta za pośrednictwem Sklepu przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących i podanych przez Sklep warunków i cen. W przypadku Prac zamawianych przez Klienta za pośrednictwem wskazanego adresu poczty elektronicznej Sprzedawcy, cena Pracy ustalana jest indywidualnie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Ceny Prac zawierają koszty opakowania prac nieoprawionych. W przypadku Prac, które zostały oprawione na podstawie indywidualnych ustaleń dokonanych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, Sprzedawca jest uprawniony do powiększenia Ceny o koszty opakowania Pracy. Ceny prac nie zawierają kosztów wysyłki.
 13. Całkowita wartość zamówienia Prac nieoprawionych to suma ceny zamówionej Pracy i kosztów wysyłki. W przypadku Prac oprawionych na życzenie klienta, całkowita wartość zamówienia to suma ceny zamówionej Pracy, kosztów oprawy, kosztów opakowania i kosztów wysyłki. Klient zostanie poinformowany przez Sklep o całkowitej wartości zamówienia na wskazany adres poczty elektronicznej lub w chwili składania zamówienia za pośrednictwem strony Sklepu.
 14. Klient dokonuje zapłaty za złożone zamówienie poprzez dokonanie wpłaty kwoty odpowiadającej całkowitej wartości zamówienia. Wpłaty tej dokonuje poprzez:
  1. przelew bankowy – Sklep generuje i przesyła za pośrednictwem wiadomość elektronicznej, na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o całkowitej wartości zamówienia, w oparciu o którą to informację Klient dokona wpłaty na podany rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Szybką płatność za pomocą usługi CashBill.
  3. Płatność BLIK.
 15. Po wybraniu Formy Płatności Klient zobowiązany jest do uiszczenia należności za złożone zamówienie w przeciągu 48 godzin. Po upływie tego terminu Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia.
 16. Sposób transportu i koszty wysyłki Pracy w przypadku zamówień, które mają być doręczone na adres poza Polską, są uzgadnianie indywidualnie z Klientem.
 17. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty kwoty odpowiadającej całkowitej wartości zamówienia na rachunku bankowym Właściciela Sklepu.

Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia wykonanie i dostawę Pracy pozbawionej wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Praca ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Jeżeli Praca ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Pracę wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Praca była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Pracy na wolną od wad lub usunięcia wad.
  2. żądać wymiany Pracy wadliwej na wolną od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Pracy do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu z proponowanym przez Sprzedawcę sposobem usunięcia wady. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Pracy, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Pracę wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 4. Nieznaczne odstępstwa kolorów Pracy w porównaniu z motywami wzorcowymi prezentowanym w Sklepie, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie są wadami Pracy i nie upoważniają Klienta do składania reklamacji.
 5. Termin obowiązywania rękojmi wynosi 1 miesiąc i rozpoczyna z dniem, w którym Nabywca otrzymał Pracę.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Pracę wadliwą na adres Sprzedawcy. Celem wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, Klient może również przesłać Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej zdjęcia przedstawiające wadę Pracy.
 7. Szkody powstałe na skutek użytkowania Pracy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, niezgodnego z instrukcjami Sprzedawcy korzystania z Pracy, czy też nieprawidłowego montażu Pracy, nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedawcy. Instrukcje co do sposobu korzystania z Pracy lub jej montażu, o ile będzie to konieczne ze względu na specyfikację pracy, zostaną przekazane Klientowi na stronie Sklepu lub w formie pisemnej wraz z dostarczoną Pracą.
 8. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej Pracy lub reklamacji związanej z realizacją Umowy Sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

Zwrot towaru

 1. Mając na uwadze treść § 3 pkt 2 Klient akceptuje, że Praca, będąca przedmiotem świadczenia, jest rzeczą nieprefabrykowaną, służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta, która została wyprodukowana według specyfikacji Klienta podanej w zamówieniu. Stąd też w przypadku Pracy zakupionej za pośrednictwem Sklepu, czy za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
 2. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku przewidzianym w § 6 regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, należność zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy Klienta, bezzwłocznie po otrzymania przez Sprzedawcę zwracanej Pracy. Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt doręczenia Pracy.

Koszty i zasady dostawy

Koszt wysyłki na terenie Polski (płatność przelewem bankowym) – 20,00 zł
Czas wysyłki: następuje w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zamówienia.

Koszt wysyłki na terenie Europy (poza Polską) (płatność przelewem bankowym) – 90,00 zł
Czas wysyłki: następuje w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zamówienia.

Czas realizacji zamówienia to czas przygotowania zamówienia do wysyłki i czas dostawy firmy transportowej.