Przejdź do treści

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych.

  1. Dane osobowe Klienta udostępnione Sprzedawcy są przetwarzane przez Sprzedawcę na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z realizacją Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy Sprzedaży, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
  2. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia, danych osobowych Klientów jest Sprzedawca, czyli Beata Konarska, ul. Urodzajna 11/10, 02-945 Warszawa. Dane kontaktowe Administratora są następujące: art@beatakonarska.com
  3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej.
  4. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zmówienia i wykonania Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedającym. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz złożenia zamówienia w ramach Sklepu, czy też skutecznego złożenia zamówienia za pośrednictwem wskazanego adresu poczty elektronicznej Sprzedawcy.
  5. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania Umowy Sprzedaży w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 2 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje złożenia zamówienia bez zakładania konta w Sklepie, czy też za pośrednictwem wskazanego adresu poczty elektronicznej, wówczas dane są przetwarzane przez okres 2 lat od dnia wykonania Umowy Sprzedaży. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
  8. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
  9. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
  10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.